Warunki przyjęcia dziecka

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA:

Do Żłobka dzieci przyjmowane są cały rok w ramach wolnych miejsc.

1.Do Żłobka przyjmowane są dzieci :

  • W wieku  od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia / w szczególnych przypadkach do 4 roku życia/.
  • Zameldowane wraz z co najmniej jednym rodzicem/opiekunem prawnym w Wodzisławiu Śląskim.
  • Obojga pracujących rodziców /opiekunów prawnych oraz wychowywane samotnie przez pracującą matkę albo opiekuna prawnego

2. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje kolejność złożonego podania.

3. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka z powodu braku miejsc, umieszczane będą na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka .

4. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka jest comiesięczne potwierdzanie przez rodzica/opiekuna prawnego  woli korzystania z usług Żłobka .

5. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4 , skutkuje skreśleniem z listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka .

6. w przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku , dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.